Składki ZUS pracownika

W Polsce zarówno pracownik zatrudniony na umowę o pracę (w niektórych przypadkach również na umowę zlecenie), jak i jego pracodawca są zobowiązani do comiesięcznego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W tym pierwszym przypadku mówimy o pracowniczych składkach ZUS, natomiast w tym drugim o składkach ZUS pracodawcy. Wysokość tych odprowadzanych przez pracownika oprócz rodzaju umowy, zależy przede wszystkim od wysokości jego miesięcznych dochodów brutto. Im są one wyższe, tym wyższa jest składka do ZUS.

Pracownicze składki ZUS, odprowadzane są nie tylko w przypadku wcześniej wspomnianego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to również innej, bardzo popularnej w ostatnim czasie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia. Ich wysokość oraz obowiązek odprowadzania zależy tutaj jednak od statusu samego pracownika podejmującego się wykonania takiej pracy. Osoba nie posiadająca ubezpieczenia w innym miejscu musi mieć obowiązkowo odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Inaczej rzecz ma się w przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia, wobec których nie ma takiego obowiązku.

Umowa o pracę zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, zobowiązuje już obydwie strony do comiesięcznego odprowadzania tzw. „pełnych składek”. Dotyczy to nie tylko wyżej wspomnianego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ale również składek w ramach funduszu pracy oraz funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest również do płacenia na rzecz pracownika ubezpieczenia wypadkowego, którego wysokość ustalana jest w oparciu o rodzaj zatrudnienia oraz czynników ryzyka zawodowego.

W liczbach cała sytuacja przedstawia się następująco: pracodawca zobowiązany jest do płacenia comiesięcznych składek na rzecz pracownika w postaci 9,76% dochodów na świadczenia emerytalne, 6,5% na świadczenia rentowe, 2,45% na fundusz pracy oraz 0,1 na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Sam pracownik opłaca natomiast składki emerytalne i rentowe w tej samej wysokości oraz składkę chorobową w wysokości 2,45% jego miesięcznych dochodów brutto.